Tillväxtreglering skyddar dina grödor mot liggsäd

You are here

Tillväxtreglering

Tillväxtreglering - hur gör jag?

Under en växtsäsong utsätts grödan för många påfrestningar. Hårt väder, som regn och blåst, kan bidra till att strået knäcks eller att roten ger vika. Resultatet kan bli att en fin skörd går förlorad och blir en kostsam historia. Men, ju bättre rustad grödan är för att stå emot påfrestningar – större är chansen att få ett bra slutresultat och en bra skörd.

Att tillväxtreglera vid rätt tidpunkt hjälper dig att stärka din gröda. Det är behandlingstidpunkten som avgör vilken del av grödan som du får effekt på. Behandling vid rätt tidpunkt med hjälp av tillväxtreglering bidrar till att fältet är bättre rustad mot liggsäd och de andra utmaningar grödan stöter på under en säsong.

Att hitta rätt behandlingstidpunkt i ditt fält är nyckeln för att lyckas. Tillväxtreglering med Moddus Start är ett av de verktyg som hjälper till att stärka grödan från roten och upp i strået  Moddus Start stimulerar rotutveckling och förankring i jorden och är den enda tillväxtregleringsprodukten som är godkänd redan från växtstadie 25 (tidig bestockning) och fram till stadie 49 (axgången) i korn och vete.

Inspire banner

Planera din strategi med InSpire

Verktyg för planering av tillväxtreglering. Räkna ut din risk att drabbas.

En guide som hjälper dig att tillväxtreglera vid rätt tidpunkt för rätt effekt på din gröda

Tillväxtreglering - hur gör jag?

Din guide som hjälper dig att tillväxtreglera

Häng med #RÖTTERNA ut i fält!

I en serie under våren kommer vi berätta om tillväxtreglering och att hitta den rätta behandlingstidpunkten. Vi kommer under våren att följa de olika tillväxtstadierna och titta på vad en tillväxtreglering i de olika stadierna får för effekter. Var med från början!

Hör Carl-Henrik berätta om hur du ska lyckas med din tillväxtstrategi

Vad är liggsäd

Häftiga regn och hårda vindar kan orsaka liggsäd i spannmålsodlingar. Stora, täta ax på långa strån ställer höga krav på stråstyrka och rothållfasthet. Vid hårda väderslag kan påfrestningarna bli så höga att strået knäcks eller att roten ger vika. Men, det finns åtgärder att vidta som effektivt förebygger risken för att drabbas av liggsäd.

Bild av Rot liggsäd

Rot-liggsäd

Hur väl en planta är förankrad i jorden beror på rotsystemets spridning och djup. Kraftiga sommarregn kan försämra jordens struktur så mycket att roten inte orkar hålla plantan upprätt. Rot-liggsäd påminner till utseendet om en rotvälta i skogen och är särskilt vanligt tidigt på säsongen. Rot-liggsäd orsakar därav de största skördeförlusterna.

Strå-liggsäd

Varje strå i en planta ska orka bära upp ett välfyllt, tungt ax. Stråets styrka och styvhet avgörs av dess diameter och tjocklek. Vanligen knäcks vete vid de första internoderna och korn strax under axet. Strå-liggsäd uppstår på grund av att strået är för svagt i förhållande till sin längd och därför inte kan stå emot väder och vind. Detta inträffar oftast senare på säsongen.

Strå liggsäd

Att tillväxtreglera vid bestockning

Att tillväxtreglera vid bestockning – stadie 25-29

Att tillväxtreglera med en tidig behandling under grödans bestockningsfas (tillväxtstadie 25-29) gynnar utvecklingen av sidoskott och ax. Stråbasen blir starkare, vilket minskar risken för rotliggsäd. 

Behandlingsbehovet avgörs av olika faktorer så som sortegenskaper, kvävegiva, jordtyp och av hur tät grödan är. 
• Stråsvaga och långa sorter ökar behovet av behandling 
• Höga kvävegivor ökar behovet av behandling
• I sent sådda och lite glesare bestånd gynnar en behandling utvecklingen av antalet sidoskott

 

Tillväxtreglering vid tidig axgång

Tillväxtreglering vid stråskjutningen – stadie 31-32

Behandling under stråskjutningen är viktig för att säkra stråstyrkan. Genom att korta och förtjocka strået, vilket vid denna behandlingstidpunkt framförallt sker på den nedre delen av strået, minskas riskerna för stråliggsäd. 

Tillväxtreglering vid stråskjutning (stadie 31-32):
• Högre effekt på reducerad strålängd jämfört med en behandling i stadie 25-29.

För att få de effekter man önskar är det viktigt att grödan är i aktiv tillväxt och inte stressad av vatten eller näringsbrist.

Tillväxtreglering vid flaggbladstadiet

Tillväxtreglering vid flaggbladsstadiet - stadie 37-49

Tillväxtreglering vid sen stråskjutning, eller flaggbladsstadiet, är viktig för att förbättra stråstyrkan i den övre delen av strået och på så sätt minska risken för stråliggsäd och axbrytning. Risken för stråliggsäd minskar genom växtreglering under stråskjutning. En senare
behandling (växtstadie 31-49) med Moddus Start eller Moddus M stärker och förkortar strået.

Tillväxtreglering vid sen axgång (stadie 37-49):
• Kan användas som en ”stoppeffekt” i en kraftigt växande gröda

Frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar om tillväxtreglering. Klicka på pilarna i frågan för att få svar på det du letar efter. Du kan också läsa mer om tillväxtreglering, hur och när du ska tillväxtreglera i guiden "Konsten att tillväxtreglera" 

Moddus Start/Moddevo

Hur kan jag maximera stråstyrkan?

Med kraftigt utvecklade bestånd redan sedan i höstas är risken för liggsäd generellt hög. I många fall är en Moddus-behandling tillräcklig för att slippa liggsäd. Den säkraste strategin enligt försök och erfarenhet är att göra två behandlingar med Moddus Start. Den första behandlingen sätts då in relativt tidigt, vid slutet av bestockningen eller början av stråskjutningen, och följs sedan upp under stråskjutningen.

Vår rekommendation är därför att använda Moddus Start vid två tillfällen. Dosen måste sänkas från normaldoseringen 0,3 l/ha till till 0,15 l/ha vid delad behandling i höstvete eftersom det är den högsta tillåtna dosen vid delad behandling med Moddus Start och vi rekommenderar då blandning med CCC i den första behandlingen i höstvete. Uppföljningen görs sedan med ytterligare 0,15 l Moddus Start per hektar. I andra grödor kan en högre dosering användas. 

Varför ska jag välja Moddus Start för tillväxtreglering av spannmål och frögräs?

• Bättre timing. Moddus Start är den enda produkt som kan användas redan under bestockningen (från stadie 25), när grödan har börjat växa. För bästa effekter ska grödan ha god tillväxt och inte behandla grödor som är stressade av temperatur eller vatten- och näringsbrist.

• Kan användas under hela säsongen. Moddus Start är den enda tillväxtregleringsprodukt på marknaden som är godkänd för användning från stadie 25 till stadie 49.

• Möjlighet för fler behandlingar. Kan användas två gånger i alla spannmålssorter och i frögräs.

Kan jag blanda Moddus Start med ogräsmedel och mangan?

• Ja. I vete är Moddus Start blandbar med både gräsogräs och örtogräs-herbicider. Vid blandning med ogräsherbicider (ex Atlantis, Broadway, eller Hussar) är det viktigt att inte behandla efter bestockningstadiet (stadie 29). Blandningar med flytande mangan fungerar utmärkt. 

Kan jag minska doseringen av Moddus Start i förhållande till Moddus M?

• Ja. Moddus Start är har en ny och förbättrad formulering jämfört med andra trinexapacprodukter, Moddus Start ger 25 % bättre effekt. Det innebär att mer aktivsubstans tillförs grödan och tas upp i bladet.

• 0,3 Moddus Start = 0,4 Moddus M eller motsvarande trinexapacprodukter

Finns det bra blandningspartner till Moddus Start som ni kan rekommendera?

• Bestockningsstadie (från stadie 25 i vete, korn och råg) 
0,2 Moddus Start + 0,5 CCC är en mycket stark lösning att använda från slutet av bestockningstadiet eller vid begynnande stråskjutning i vete, korn och råg- vilket har visat god effekt så snart grödan börjar växa.

• Tidig axgång (stråskjutning stadie 30-32) och axgång (stadie 35-49)
0,2 Moddus Start + Cerone rekommenderas för att motverka att axet bryts samt bidrar till förbättras stråstyrka.

Får jag olika effekter beroende på i vilket stadie man tillväxtreglerar?

Ja. Moddus Start påverkar tillväxten i grödan och beroende av vilket tillväxtstadie grödan befinner sig i får man således olika effekter. En tidig behandling i bestockningen kommer att stärka stråbasen samt gynna bestockning och rottillväxt. Med en senare behandling i stråskjutningen får man stråförkortande och stråförstärkande effekter.

Moddus-produkterna är tillväxtregleringsmedel och för att få effekt krävs tillväxt vid behandlingstillfället. Vi rekommenderar inte att behandla så länge det förekommer nattfrost. Varmare väder och kraftig tillväxt ger kraftigare effekt. När grödorna är så kraftiga som de är efter den långa hösten förra året är behovet för tillväxtreglering tidigt på säsongen naturligtvis större än normalt men vi rekommenderar trots det att avstå från att köra under perioder då det förekommer nattfrost för att säkerställa en god effekt.

Moddus M/Sonis

Varför ska jag välja Moddus M?

• Får användas i samtliga spannmålssorter och frögräs från stadie 30. Används som enkelbehandling eller som uppföljning till en tidigare tillväxtreglering. 

• I frögräs ger kombinationen av Moddus M och Moddus Start möjlighet att förebygga liggsäd för att säkerställa att grödan står upp under blomningen och därmed säkerställa pollinering. 

Generellt för både Moddus Start och Moddus M

Under vilka förhållande kan jag använda Moddus Start och Moddus M?

• Både Moddus Start och Moddus M kan användas så snart grödan befinner sig i aktiv tillväxt förutsatt att det inte är nattfrost. Effekten gynnas generellt av förhållanden med hög tillväxt, dvs varmt och soligt väder med god tillgång på vatten. Moddus-produkterna kan användas vid temperaturer från 8 grader Celsius upp till 25 grader Celsius. Tack vare en förbättrad formulering kan Moddus Start användas från 6 grader Celsius förutsatt att plantan är i tillväxt. Undvik att behandla stressade grödor och aldrig i perioder med nattfrost.

• Bäst effekt uppnås vid behandling av grödan under en dag då temperaturen är stigande och med hög ljusintensitet. Grödan ska vara i aktiv tillväxt och inte vara stressad av exempelvis vatten och näringsbrist. 

Hur fungerar Moddus Start och Moddus M i grödan?

• De påverkar ett tillväxthormon i grödan, vilket gör att beroende på när behandlingen sker får man effekter på det som är i tillväxt just vid den tidpunkten. 

Får jag mindre andel halm om jag använder Moddus Start och Moddus M?

• Nej, den totala mängden halm reduceras inte, även om man kortar strået. Den totala biomassan är densamma då strået blir tjockare och grövre.

Moddevo och Sonis

Två nya tillväxtregleringsprodukter: Moddevo & Sonis

Inför säsongen har vi två nya tillväxtregleringsprodukter: Moddevo och Sonis. Innehållet i Moddevo är identiskt med innehållet i Moddus Start och innehållet i Sonis är identiskt med innehållet i Moddus M 

Blandningar med andra produkter

Både Moddus Start och Moddus M är blandbar med de allra flesta relevanta preparaten på marknaden. Örtogräsmedel, tillväxtregleringsmedel, svampmedel och mikronäringsämnen såsom mangannitrat är blandbara med Moddus-produkterna. Moddus Start kan även blandas med gräsogräsmedel som tillhör gruppen ALS-hämmare såsom Broadway, Attribut Twin eller Atlantis OD i höstvete som är i god tillväxt och i gott skick fram till och med stadie 30.

Behandlingstidpunkten för en tidig behandling med Moddus Start sammanfaller ofta med vårens ogräsbehandling i höstvete. På samma sätt sammanfaller svamp- och insektsbehandlingen med en senare växtreglering med Moddus Start eller Moddus M. Här följer riktlinjer för hur produkterna kan blandas.  

Tänk på att blandningar med gräsogräsmedel ska ske innan stadie 29 och grödan alltid skall vara i god kondition och aktiv tillväxt vid och strax efter behandlingen.

ProdukttypRekommendationBör ej blandas med
GräsogräsmedelModdus Start är blandbar med gräsogräsmedel som tillhör gruppen ALS-hämmare i höstvete fram till stadie 29. Senare användning och användning i andra grödor kan ge oönskad påverkan på grödan. Bör ej blandas med Event Super
Örtogräsmedel Moddus Start är blandbart med de flesta örtogräsmedlen (gäller även Moddus M)Bör ej blandas med Ally Class 
Svamp- och insektsmedelModdus Start är blandbar med alla aktuella svamp- och insektsmedel.
(gäller även Moddus M)
 
MikronäringsämnenModdus Start har god blandbarhet med mikronäringsämnen.Bör ej blandas med Mangansulfat
Vid tankblandning av Moddus med produkter som kräver tillsats av oljaOljan ska tillsättas enligt instruktion även i blandning med Moddus Start. Vid användning av oljor bör behandling vid starkt solljus mitt på dagen undvikas. 
Vid tankblandning av Moddus med produkter som kräver tillsats av vätmedelVätmedlet skall tillsättas i tankblandningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning: 
Moddus-produkterna kan enkelt blandas med ett stort antal produkter förutsatt att grödan är i aktiv tillväxt och i god kondition förutom Ally® Class  (Karfentrazonetyl), Event Super® (Fenoxaprop-P) eller Mangansulfat-produkter.

Ally® class är registrerat varumärke hos DuPont 
Event
® Super  är registrerat varumärke hos Bayer Crop Science

Blandningar med andra tillväxtregleringsmedel

Moddus är en stark tillväxtreglerare som kan användas utan att blandas med andra medel men i vissa situationer kan blandningar med andra stråförkortningsmedel ge fördelar.

Blandning med Cycocel® Plus  

Moddus Start kan blandas med Cycocel i vete, råg, rågvete och gräsfrö. Blandningen ger en förbättrad långtidseffekt och en säkrare stråförkortning jämfört med att köra produkterna var för sig. 
Observera att Cycocel kräver en högre temperatur än Moddus Start. 

Vid blandning av de båda produkterna att 0,1 l Moddus ersätts med 0,5 l Cycocel.

Blandning med Cerone® *

Vid sen tillväxtreglering, när flaggbladet är fullt utvecklat, kan Moddus blandas med Cerone. 
Blandningen god effekt mot stråbrytning i de översta internoderna men kräver en hög temperatur vid behandlingstillfället samt att grödan är i mycket god kondition för att inte orsaka skador. 

*Använd inte högre doser än 0,2 l Moddus + 0,2 l Cerone.

Välj rätt behandlingstillfälle för maximal effekt

Moddus-produkterna är tillväxtregleringsmedel och för att få effekt krävs tillväxt vid behandlingstillfället. Vi rekommenderar inte att behandla så länge det förekommer nattfrost. Varmare väder och kraftig tillväxt ger kraftigare effekt. När grödorna är så kraftiga som de är efter den långa hösten förra året är behovet för tillväxtreglering tidigt på säsongen naturligtvis större än normalt men vi rekommenderar trots det att avstå från att köra under perioder då det förekommer nattfrost för att säkerställa en god effekt.

Den förbättrade formuleringen hos Moddus Start ger ett förbättrat upptag av den aktiva substansen och en säkrare effekt vid utmanande förhållanden som ofta förekommer vid de första behandlingarna. 
Förbättrad spridning, vidhäftning och upptag av den aktiva substansen gör att den väldokumenterade effekten av 0,3 l Moddus Start per hektar motsvar 0,4 l Moddus M eller andra EC formuleringar som innehåller trinexapac-ethyl.

Registrering och dosering

Rekommendation för maximerad stråstyrka i kraftigt utvecklade höstsädesfält begynnande stråskjutning:

Delad behandling:

En delad behandling ger den absolut högsta stråstyrkan och är väl motiverad i fält med hög risk för liggsäd på grund av jordart, näringstillgång, sortval och ett mycket kraftigt bestånd. Om den första behandlingen utförs med Moddus Start senast i tidig stråskjutning kan behandlingen också ha en positiv påverkan på rotsystemets utveckling. I ett svenskt försök under torra förhållanden 2018 gav ett försöksled med tidig behandling med Moddus Start 1620 kg högre skörd än det obehandlade ledet i ett försök utan inverkan av liggsäd.

GrödaStadie  
VETE25-30/310,15 l Moddus Start+ 0,5 l CCC per hektarFölj upp med 0,15 l Moddus Start
RÅG25-30/310,3 l Moddus StartFölj upp med ytterligare 0,2-0,3 l Moddus Start
RÅGVETE25-30/310,25 l Moddus StartFölj upp med ytterligare 0,2-0,3 l Moddus Start
HÖSTKORN25-30/310,3 l Moddus StartFölj upp med ytterligare 0,2-0,3 l Moddus Start+ evt. Cerone

Ovanstående rekommendationer är anpassade för att kunna följas upp med ytterligare en behandling med Moddus Start under stråskjutningen om säsongen är gynnsam och risken för liggsäd fortsatt bedöms som stor. 

Enkel behandling:

En enkel behandling ger ett starkare och kortare strå och kan utgöra skillnaden mellan en lättröskad, högavkastande gröda med god kvalitet och en svårtröskad gröda med mycket spill och kvalitetsproblem till följd av liggsäd. I vissa situationer kan högre doser användas än de nedan angivna. En högre dos ger mer effekt. Läs alltid etiketten för att se maxdosen för din gröda.

GrödaStadie 
VETE31-320,3 l Moddus Start eller 0,4 l Moddus M
RÅG31-320,3 l Moddus Start eller 0,5 l Moddus M
RÅGVETE31-320,3 l Moddus Start eller 0,4 l Moddus M
HÖSTKORN33-39/490,3 l Moddus Start eller 0,4 l Moddus M

I vete, råg och rågvete kan man tillsätta CCC vid behandlingen fram till stadie 32 om man har behov för ännu kraftigare stråstärkning. I framförallt korn och råg kan blandning med Cerone vara aktuell om behandlingen sker under senare delen av stråskjutningen eller axgång.

Blandningar med andra tillväxtregleringsmedel

Moddus är en stark tillväxtreglerare som kan användas utan att blandas med andra medel men i vissa situationer kan blandningar med andra stråförkortningsmedel ge fördelar.

Blandning med Cycocel® Plus  

Moddus Start kan blandas med Cycocel i vete, råg, rågvete och gräsfrö. Blandningen ger en förbättrad långtidseffekt och en säkrare stråförkortning jämfört med att köra produkterna var för sig. 
Observera att Cycocel kräver en högre temperatur än Moddus Start. 

Vid blandning av de båda produkterna att 0,1 l Moddus ersätts med 0,5 l Cycocel.

Blandning med Cerone® *

Vid sen tillväxtreglering, när flaggbladet är fullt utvecklat, kan Moddus blandas med Cerone. 
Blandningen god effekt mot stråbrytning i de översta internoderna men kräver en hög temperatur vid behandlingstillfället samt att grödan är i mycket god kondition för att inte orsaka skador. 

*Använd inte högre doser än 0,2 l Moddus + 0,2 l Cerone.

Gräsfrö
I kraftiga gräsfröodlingar, primärt, rajgräs och rödsvingel, kan en tidig Moddus-behandling vara aktuell. Vi rekommenderar 0,4 l Moddus Start då den förbättrade formuleringen ger ett säkrare resultat tidigt på säsongen. Behandlingen kan följas upp med ytterligare 0,4 l Moddus per hektar.

Klöverfröproduktion
Moddus Start kan användas för tillväxtreglering i klöverfröproduktion
Tillåten användning enligt UPMA daterad 2016-05-25 (Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare) är max 0,8 l/ha och år och max 2 behandlingar per år i stadie 30-49.

Användning och restriktioner

En vanlig missuppfattning är att det är krångligt att använda tillväxtreglering på grund av restriktioner hos förädlingsindustrin. Men i den absoluta majoriteten av spannmålvolymen finns inga sådana restriktioner. 

Viss förädlingsindustri, bland annat viss kvarnindustri och destilleringsindustri, godkänner inte tillväxtreglering, men det utgör bara en liten del av volymen. 

Till foder, bryggeri och energi etanol, som utgör majoriteten av volymen i Sverige finns inga restriktioner.

Kolla ditt kontrakt om du känner dig osäker!

Ändrade användningsvillkor för Moddus Start

Inga restriktioner för användning av gräsfröhalm som behandlats med Moddus Start eller Moddus M.

Den 30 april 2019 ändrades användningsvillkoren för Moddus Start. Det innebär att gräsfröhalm som behandlats med Moddus Start nu får användas som foder utan restriktioner. Det innebär alltså att all halm från grödor som behandlats med Moddus Start eller Moddus M nu kan användas som foder undantaget halm från rödklöverfröodlingar som behandlats med Moddus Start. 

Det tidigare förbudet från användning av gräsfröhalm berodde inte på misstanke om fara för djurens hälsa utan på avsaknad av dokumentation som krävdes för att bevisa att användning är säker enligt gällande regelverk. Vi har producerat nödvändigt resthaltsunderlag för att visa att halm från behandlat gräs kan används som foder och användningen är nu tillåten.

Hur du ska göra om du har en etikett som fortfarande säger att det är förbjudet att använda gräsfröhalm som behandlats som foder.

De flesta förpackningarna av Moddus Start på den svenska marknaden 2019 producerades och levererades före den 30 april 2019. Således finns restriktionen om att gräsfröhalm inte får användas som foder fortfarande kvar på många etiketter. Som användare kan du dock använda produkten enligt de nya villkoren och alltså bortse från det tidigare förbudet att använda gräsfröhalm som foder trots att det står på etiketten genom att hänvisa till beslutet som fattades den 30 april 2019. Vi rekommenderar att du skriver ut beslutsbilagan och sparar denna tillsammans med din sprutjournal så att du kan visa att användningen varit tillåten vid en eventuell kontroll.

Nedanstående tabell visar grödor, dosering och behandlingstidspunkt till Moddus start/Moddevo

GrödaStadieAntal behandlingarBehandlingsintervallMaxdosVillkor
VETE25-4927 dygn0,3 l/haTotala dosen får maximalt vara 0,3 l produkt/ha och säsong
KORN25-4927 dygn0,6 l/haTotala dosen får maximalt vara 0,6 l produkt/ha och säsong
RÅG25-4927 dygn0,5 l/haTotala dosen får maximalt vara 0,5 l produkt/ha och säsong
RÅGVETE25-4927 dygn0,5 l/haTotala dosen får maximalt vara 0,5 l produkt/ha och säsong
HAVRE25-3227 dygn0,4 l/haTotala dosen får maximalt vara 0,4 l produkt/ha och säsong
GRÄSFRÖ30-4927 dygn0,8 l/haTotala dosen får maximalt vara 0,8 l produkt/ha och säsong

Schemat visar en översikt över olika användningsområden

Vissa odlingskoncept kan ha särskilda restriktioner, kolla ditt kontrakt om du är osäker

Video

Häng med #RÖTTERNA ut i fält!

Här samlar vi alla våra video om tillväxtreglering. I en serie kommer vi berätta om tillväxtreglering och att hitta den rätta behandlingstidpunkten. 

Vi kommer följa de olika tillväxtstadierna och titta på vad en tillväxtreglering i de olika stadierna får för effekter. Att hitta rätt behandlingstidpunkt i ditt fält är nyckeln för att lyckas!

Följ också med på vår Facebook-sida Syngenta Sverige och på vår Youtube-kanal. Och- vi vill gärna se mer från dig. Dela gärna dina egna bilder och erfarenheter på på vår Facebook-sida med taggen #RÖTTERNA. 

En guide som hjälper dig att tillväxtreglera vid rätt tidpunkt för rätt effekt på din gröda

Tillväxtreglering - hur gör jag?

Din guide som hjälper dig att tillväxtreglera

Vi är på besök hos Jonas utanför Töreboda i Västergötland och bedriver spannmålsodling på ca 470 hektar.

Våren har dragit igång och Jonas spånar på hur stor skörd han planerar att få. Håller hans strategi eller har han korrigerat den? Vad har han för planer inför kommande veckor nu när vi går mot varmare temperaturer.

Jonas är redo för säsongen- det här ska han göra

Hur ska du tänka när du planerar din strategi?

Vi besökte Jonas i Västergötland, som berättade lite om sina erfarenheter och hur han tänker inför säsongen! 

Se videon här

Med InSpire lär du dig som lantbrukare också att bättre förstå din generella liggsädesrisk i ett specifikt fält. Denna förståelse gör det möjligt att optimera användningen av åtgärder för att minska risken för liggsäd!

Se tidigare videos här

Att tillväxtreglera vid rätt tidpunkt hjälper dig att stärka din gröda och fältet är bättre rustade mot utmaningar grödan stöter på under en säsong.

Grunden till en hög skörd läggs på hösten men det gäller att hitta en bra strategi under våren för att ta tillvara på potentialen.

Inspire banner

Planera din strategi med InSpire

Verktyg för planering av tillväxtreglering. Räkna ut din risk att drabbas.

En guide som hjälper dig att tillväxtreglera vid rätt tidpunkt för rätt effekt på din gröda

Tillväxtreglering - hur gör jag?

Din guide som hjälper dig att tillväxtreglera

Tillväxtreglering med Moddus ger stråstyrka

Tillväxtreglering - hur gör jag?

Läs mer om hur man undviker liggsäd och får starka grödor

Frågor och svar ikon

Frågor och Svar

Hitta svar på din fråga om tillväxtreglering