Snart vår och dags för första gödslingen i Hyvido hybridhöstkorn | Syngenta

You are here

Snart vår och dags för första gödslingen i Hyvido hybridhöstkorn

Nyhet - Utsäde
04.03.2022

Våren är här och eftersom Hyvido hybridhöstkorn börjar växa tidigt på våren så finns det också ett behov av tidig tillgång till kväve. 

Lämplig tidpunkt för första givan sammanfaller med vad som generellt är den lämpliga tidpunkten i höstraps, alltså den första halvan av mars i södra Sverige. Även svavel bör ingå med ca 1 kg per 10 kg N. Mangantillförsel, som i stort sett alltid är såväl behövlig som lönsam i höstkorn, säkerställs lämpligtvis med sprutning.

Tänk på att gödslingsrekommendationer utgår från någon form av ”allmängiltiga förhållanden så justera efter det enskilda fältets förutsättningar genom att ta hänsyn till: 

  • Höstutveckling och beståndets status efter vintern
  • Förfrukt och jordart
  • Avkastningspotential
  • Stallgödseltillförsel i växtföljden

 

Antalet sidoskott beror bland annat på tidpunkt för sådd. Räkna antal sidoskott för att bedömma vilken kvävestrategi som passar i ditt fält.

Antalet sidoskott beror bland annat på tidpunkt för sådd. Räkna antal sidoskott för att bedöma vilken kvävestrategi som passar i ditt fält. 

 

Se på beståndets status efter vintern

Det är viktigt att skaffa sig en bild av hur många sidoskott det i medeltal finns per planta och kvadratmeter och därefter styra 1:a-givan av kväve utifrån detta. 

Ju fler sidoskott, desto mindre 1:a-giva (se tabell nedanför) för att inte riskera ett alltför frodigt bestånd med försämrade strå- och kärnegenskaper. 

Som tumregel kan 5-6 välutvecklade skott/planta förväntas motsvara ca 6-700 skott/m2 med normalgod etablering. Vid denna beståndstäthet anses maximal avkastningsförmåga föreligga i Hyvido Hybridhöstkorn. 

Kvävegiva

Antal skott per planta

Mitten 1:a

Vid tillväxtens böjran, % av totalt planerad N-giva

Mitten av april, % av totalt planerad N-giva
>6 skott30 %70 %
3-6 skott50 %50 %
1-2 skott70 %30 %

Skördeptentialen påverkar

Kärnskörden för Hyvido hybridhöstkorn når under goda odlingsbetingelser på högavkastande jordar nivån 10 ton/ha. Vid denna avkastningsnivå är 170-180 kg N/ha ett riktmärke för den totala kvävegivan. För varje ton lägre skörd minskas N-givan med 15-20 kg N/ha. 
OBS! Dessa rekommendationer för N-givor utgår från den prisbild som rådde före de drastiska prisökningarna på konstgödsel under 2021.

När är det dags för andra gödslingen? 

Några veckor efter 1:a-givan, när tillväxten kommit igång men innan stråskjutningen, skall 2:a-givan vara på plats. Skulle våren bli nederbördsfattig och fälten torra i ytan blir det extra viktigt att ha gödseln på plats när regnet väl kommer. 

Den 2:a givan omfattar vanligtvis återstoden av den planerade totalgivan kväve. Vid förväntat höga skördenivåer och frekvent nederbörd eller bevattning, kan det vara motiverat att spara en del av 2:a-givan till en senare 3:e-giva på cirka 30-40 kg N/ha.

Bör jag överväga tillväxtreglering?

Bestånd som blivit tätare och frodigare än planerat eller helt enkelt ser ut att ha stor skördepotential kan behöva tillväxtregleras för att stärka strået.

Tillväxtreglering med Moddus ger stråstyrka

Tillväxtreglering

Läs mer om tillväxtreglering och vår portfolio här

Hyvido

Odlingsvägledning

Så här lägger du grunden till ett optimalt Hyvido-bestånd.

Hyvido

HYVIDO hybridhöstkorn för hög skörd

Läs mer om Hyvido och hur du kan uppnå ännu större avkastning i dit höstkorn