April 2021 - månaden med alla väder utom sprutväder. Men nu kommer ogräsen | Syngenta

You are here

April 2021 - månaden med alla väder utom sprutväder. Men nu kommer ogräsen

Nyhet - Växtskydd
14.04.2021

Snön smälte, våren kom, gödningen spreds. Sedan kom april och för många lantbrukare i södra Sverige var det dags att plocka fram sprutan för att bekämpa gräsogräs. Tyvärr har april hittills varit en månad som karakteriserats av snabba växlingar mellan olika väderlekar såsom regn, snö, frost och blåst. Kort och gott nästan alla väderlekar förutom bra sprutväder!
 
En försenad vårbehandling i kombination med gynnsamma tillväxtbetingelser för ogräsen före vintern innebär att ogräsen i en del fält har hunnit bli större än normalt, särskilt i fält som inte höstbehandlats. Det är allvarligt då stora ogräsplantor, särskilt av ett flertal gräsogräsarter, riskerar att leda till en betydlig försämring av bekämpningseffekten om inte dosen och preparatvalet anpassas till de rådande förhållandena.

Här finns kunskap för dig som ska bekämpa gräsogräs även om de hunnit bli större än vanligt.

  • Ostadigt väder med omväxlande regn, snö, frost och blåst innebär att det har varit svårt att hitta lämpliga bekämpningstillfällen
  • I kombination med gynnsamma tillväxtbetingelser innan vintern innebär det att en del gräsogräs kunnat växa sig större än normalt innan bekämpningen. Särskilt i fält som inte höstbehandlats
  •  Vi uppmanar till extra uppmärksamhet på ogräsens storlek när det gäller gräsogräsen i allmänhet och renkavle i synnerhet
  • Gräsogräs som vuxit sig stora är betydligt mer svårbekämpade än små plantor. Det kan man bland annat läsa om i jordbruksverkets dosnyckel
  • Stora ogräs behöver pareras med en anpassning av antingen dos och/eller preparatval
  • Här kan du läsa mer om varför AVOXA är ett extra säkert val vid behandling av gräsogräs även om de hunnit växa sig större än normalt

AVOXA är ett pålitligt val vid bekämpning av gräsogräs i vete, råg och rågvete

AVOXA - ett nytt gräsogräsmedel med mycket kraftfull och pålitlig ogräseffekt

AVOXA är ett nytt gräsogräsmedel med en kraftfull och pålitlig effekt mot en lång rad gräsogräs och de flesta vanligt förekommande örtogräsen. AVOXA kan användas tidigt på våren så snart ogräsens tillväxt är igång och grödan är i stadie 22-32. Det är möjligt att så höstraps efter en behandling med AVOXA

AVOXA består av en unik kombination av verksamma ämnen vilket innebär att AVOXA fördröjer resistensutvecklingen hos ett flertal gräsogräs såsom renkavle och åkerven jämfört med användningen av andra gräsogräsmedel. Den bästa bekämpningseffekten mot gräsogräs uppnås alltid vid behandling av små ogräs oavsett preparat.

Uppgradera din ogrässtrategi med Avoxa

Uppgradera din ogrässtrategi med AVOXA

Unik produkt för kraftfull ogräsbekämpning - enkel att använda

AVOXA – kraftfull och pålitlig bekämpning av renkavle 

AVOXA har en mycket kraftfull och pålitlig effekt mot renkavle. Renkavle är ett av de värsta ogräsen i Svenska spannmålsodling och sprider sig snabbt till nya områden. Renkavle generellt både dyrt och svårt att bekämpa, särskilt om plantorna hunnit växa till sig. Om du har stora renkavleplantor i ditt fält nu är det klokt att fundera över både preparatval och dos en extra gång före bekämpningen.

AVOXA är ett mycket kraftfull ogräsmedel för bekämpning av renkavle och har en relativt god effekt även mot större plantor, men effekten avtar och blir mindre pålitlig när plantorna blivit ca 7-10 cm stora. Om du har stora plantor i ditt fält är AVOXA ett bra preparatval, men trots det kan tankblandning av AVOXA tillsammans med ytterligare ett effektivt gräsogräsmedel krävas för att uppnå en tillfredsställande effekt mot stora plantor av renkavle.

För att i möjligaste mån undvika storvuxna plantor på våren är det en bra strategi att påbörja renkavle bekämpningen med BOXER redan på hösten.

AVOXA – kraftfull och pålitligt för bekämpning av åkerven även om de vuxit sig stora

Åkerven är ett konkurrensstarkt ogräs och det är väldigt viktigt att uppnå en tillräcklig effekt för att inte tappa skörd. Under gynnsamma förhållanden kan mycket låga doser av AVOXA och en del andra gräsogräsmedel ge en tillfredsställande effekt. Om åkervensplantorna hunnit växa till sig kan högre doser än normalt krävas.

I försök har dosen 1,35 l AVOXA per hektar ger en mycket robust effekt mot åkerven oavsett ogräsens storlek vid bekämpningen. AVOXA är därför ett mycket pålitligt val för bekämpning av åkerven. Dessutom fördröjer den unika kombinationen av verksamma substanser i AVOXA resistensutvecklingen.

Renkavleplantor från renkavlefält, Västergötland 13 april 2021.

Renkavleplantor från renkavlefält, Västergötland 13 april 2021.

Renkavleplantor från renkavlefält, Västergötland 13 april 2021.

Renkavleplantor från renkavlefält, Västergötland 13 april 2021.
Bilderna visar att tillväxten har bra fart, att renkavleplantorna sträcker på sig, och är på väg in i stadie 30.

AVOXA är ett kraftfullt och pålitligt val för bekämpning av ett stort antal gräsogräs

Grafen visar hur effekten av AVOXA mot renkavle och åkerven påverkats av ogräsens storlek i Europeiska försök. 
Resultatet visar att:

  • 1,35 l AVOXA per hektar ger en mycket säker effekt mot både stora och små plantor av åkerven.
  • AVOXA har en kraftfull och pålitlig effekt mot renkavle, men effekten varierar kraftigt om renkavlen bekämpas efter att den blivit ca 7-10 cm stor

Avoxa åkerven

**Observera att den redovisade försöksdatan är genererad i Europeiska försök där användningsvillkoren för AVOXA avviker från de Svenska. I Sverige är den högsta tillåtna dosen av AVOXA 1,65 l/ha

Källa: Europeiska försök utförda år 2012-2017

Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss på Syngenta eller din återförsäljare av växtskyddsmedel för mer information om AVOXA och för att hantera dina gräsogräsproblem

Till nästa vecka ser det ut att finnas utsikter till bättre väder och spruttillfällen, men kom ihåg att alltid ta med dig ditt eget solsken vart du än går oavsett väder. 

Lycka till med din ogräsbekämpning.

Uppgradera din ogrässtrategi med Avoxa

Uppgradera din ogrässtrategi med AVOXA

Unik produkt för kraftfull ogräsbekämpning - enkel att använda

Ogräs assist

Gör ett ogrästest

Få rekommendationer och dos för ditt fält

Ogräs med Erik

Ogräs med Erik

Vad du ska tänka på gällande din ogrässtrategi mot gräsogräs!