Var medveten om risken för kontakt med betningsmedel under renblåsning och tvätt

Rengöring måste göras på en särskilt inrättad tvättplats

Efter sådd av betat utsäde kan det finnas utsäde kvar på och i såmaskinen, som därför bör tömmas helt innan renblåsning och tvättning.
Såmaskinen måste rengöras på en särskilt inrättad tvättplats.
Dessutom är det viktigt att skydda sig själv mot eventuell kontakt med betningsdamm och avlagringar under både renblåsning och tvättning av maskinen. Du kan läsa mer om hur du bäst skyddar dig i avsnittet Säkerhet

Skydda dig själv

Det rekommenderas alltid att använda lämplig skyddsutrustning vid hantering av våra

Sådd

Sådd och dammbildning

Följ rekommenderade försiktighetsåtgärder under påfyllning och sådd för att minska

Tranport och lagring

Transport och lagring

Omsorgsfull transport och lagring av produkter säkerställer att spill och onödiga

Avfallssortering

Avfallssortering

Följ de lokala föreskrifterna för avfallssortering och -hantering.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Säkerheten för människor och miljö har högsta prioritet i allt vi gör inom Syngenta.

Här hittar du goda råd om säker hantering av växtskyddsmedel

Ansvarig användning av våra produkter

Växtskyddsmedel måste användas med försiktighet

hållbart jordbruk bild

Hållbart jordbruk

Vi arbetar målinriktat för att skapa ett hållbart jordbruk för framtiden

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.