Minska dammbildningen i samband med påfyllning och sådd.

You are here

Dammbildning i samband med påfyllning och sådd

Sådd

 

Följ rekommenderade försiktighetsåtgärder under påfyllning och sådd för att minska risken för såväl människor som miljö.

När man hanterar utsäde samt sår är det viktigt att följa de rekommenderade försiktighetsåtgärderna för att minska risken för människor och miljö. I samband med påfyllning och sådd finns det ett antal situationer som man bör överväga och vara uppmärksam på.

Påfyllning

  • Vid påfyllning av betat utsäde i såmaskinen, kommer det att bildas damm som du bör skydda dig mot och undvika att komma i direkt kontakt med.
  • Fyll såmaskinen utomhus eller på ett väl ventilerat ställe
  • Det är viktigt att inte föra med sig betningsdamm in i traktorhytten när man kommer utifrån och kan ha varit i kontakt med produkten.
  • Håll traktorhyttens dörrar och fönster stängda vid påfyllning.

Sådd

  • Se till att utsädet täcks väl med jord så att det inte ligger fritt tillgängligt för fåglar och andra djur.
  • Vid användning av pneumatiska såmaskiner bör det säkerställas att luftströmmar innehållande ev. damm riktas mot markytan.
  • Håll dörrar och fönster i traktorhytten stängda under sådd.
  • Använd skyddshandskar vid service och justering av såmaskinen.

 

Skydda dig själv

Det rekommenderas alltid att använda lämplig skyddsutrustning vid hantering av våra...

Rengjøring

Rengöring

Var medveten om risken för kontakt med betningsmedel under renblåsning och tvätt.

Tranport och lagring

Transport och lagring

Omsorgsfull transport och lagring av produkter säkerställer att spill och onödiga...

Avfallssortering

Avfallssortering

Följ de lokala föreskrifterna för avfallssortering och -hantering.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Säkerheten för människor och miljö har högsta prioritet i allt vi gör inom Syngenta....

hållbart jordbruk bild

Hållbart jordbruk

Vi arbetar målinriktat för att skapa ett hållbart jordbruk för framtiden

Här hittar du goda råd om säker hantering av växtskyddsmedel

Ansvarig användning av våra produkter

Växtskyddsmedel måste användas med försiktighet

biologiska mångfalden bild

Biologiska mångfalden

Vi fokuserar på initiativ som främjar biologisk mångfald