FAQ_Forskning och utveckling| Syngenta

You are here

FAQ_Forskning och utveckling

Forskning och utveckling

Hitta svar på frågor om forskning och utveckling nedan.

Vad är Syngentas fokus när det gäller forskning och utveckling?

Våra forsknings- och utvecklingsprogram fokuserar på innovation för att öka avkastningen, kvaliteten, skydda växterna och förbättra resurseffektiviteten inom jordbruket. Det gör vi genom att fokusera både på att utveckla nya produkter men också på att utveckla de metoder som syftar till att minska mängden mark, vatten och energi som behövs för att odla grödor.

Vi använder vår kunskap om växter och våra specialistkunskaper om frö, betning av frö och växtskydd för att utveckla lösningar som gör det möjligt för lantbrukarna att odla mer med lägre resursförbrukning.

Vi arbetar tillsammans med lantbrukare för att skräddarsy våra produkter så att vi bättre kan tillgodose deras behov. Lösningarna kan baseras på kemiska eller genetiska metoder, eller utgöras av en kombination av olika tekniker.

Dagens lantbrukare står inför utmaningar inom tre huvudområden:

  • Utmaningar från ogräs, skadedjur och sjukdomar
  • Klimatutmaningar som torka, minskade näringsämnen och oregelbundna temperaturer.
  • Ökande krav från kunder och konsumenter när det gäller förbättrad näringsmässig sammansättning, attraktionskraft på konsumenter, hållbarhet och behandling

Våra forskare arbetar tillsammans för att kombinera tekniker och utveckla integrerade lösningar som tillgodoser lantbrukarens behov. Inriktningen för ny forskning styrs av våra odlingsspecialister och baseras på kundernas behov, teknik, juridiska krav och sociopolitiska trender. Forskning och utveckling är kärnan i vår strategi och The Good Growth Plan.

Vår forskning inom området växtskydd fokuserar på att utveckla ett antal olika herbicider, fungicider, insekticider och växtstärkande kemikalier.

Vår fröforskning fokuserar på att skapa nya sorter av viktiga åkergrödor med fokus på förbättrad kvalitet och produktivitet. Detta kan innefatta bättre motståndskraft mot skadedjur och sjukdomar eller andra miljöbelastningar samt egenskaper som kan ge bättre attraktionskraft på kunder eller ökad hållbarhet.

Hur bedriver Syngenta forskning och utveckling inom växtskyddsmedel?

Vår forskning och utveckling med fokus på växtskyddsmedel styrs till stor del av kundens behov, tekniska utveckling och lagkrav.

På våra stora forskningscenter inom växtskydd arbetar över 2 000 personer med forskning och utveckling inom livsmedelssäkerhet. Den senaste tekniken inom syntetisk kemi, snabb automatiserad syntes och biologiska metoder används för att förbereda mängden och kvaliteten på de föreningar som krävs för riktad biologisk screening. Vi använder en strukturerad designmetod inom kemi som hjälper oss att utveckla kemiska enheter som har de egenskaper som mest sannolikt kommer att bidra till den önskade produktprofilen.

När en aktiv ingrediens är klar för testning genomför vi en serie experiment för att vidareutveckla lovande molekyler till produkter som är säkra att använda, uppfyller alla krav för registrering och tillgodoser kundernas behov. Den aktiva ingrediensens effektivitet och säkerhet bedöms så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen och alla data samlas in för registrering och säker användning av produkten.

Vi testar sedan föreningar på målgrödor under olika klimatförhållanden och i olika jordar runt om i världen för att utveckla lämpliga sammansättningar och processer för tillverkning av produkten i kommersiell skala som uppfyller våra kunders krav.

Registreringen av ett nytt växtskyddsmedel tar i genomsnitt åtta till tio år och kostar cirka 260 miljoner dollar innan det kan lanseras kommersiellt.

Hur bedriver Syngenta forskning och utveckling när det gäller frö?

Syngentas forskning och utveckling av frön handlar om att ta fram nya sorter av de viktigaste grödorna, och är inriktad på att skapa en förbättrad kvalitet och produktivitet, antingen ensamt eller i kombination med andra tekniker. Detta inbegriper att förbättra toleransen mot skadedjur och andra miljöpåfrestningar samt att förbättra kvalitetsegenskaper som exempelvis näringssammansättning, attraktionskraft på konsumenter och hållbarhet.

Vi har över 3 000 medarbetare som fokuserar på forskning och utveckling av frön. De arbetar för att främja prestanda, stabilitet och kvalitet hos frösorter som omfattar över 50 livsmedels- och fodergrödor, inklusive våra strategiska grödor.

Vi utvecklar växter med önskvärda egenskaper via både konventionell avel (för att skapa antingen inavelslinjer eller hybrider) och bioteknik.

Konventionell växtförädling innebär att korsa noggrant utvalda moderplantor och sedan välja de bästa växterna från avkomman som sedan odlas vidare för ytterligare selektion. När de bästa linjerna har valts förädlas de för att skapa "inavlade" linjer, där varje planta har samma egenskaper, och processen att multiplicera frön börjar.

För många grödor producerar vi hybridfrön – resultatet av den första korsningen mellan utvalda föräldrar. Dessa frön ger förbättrad avkastning och resultat samt bättre stabilitet och kvalitet.

Var ligger Syngentas forsknings- och utvecklingsanläggningar?

Vi sysselsätter över 5 000 personer i våra forsknings- och utvecklingscenter och fältstationer runt om i världen. Våra viktigaste globala forsknings- och utvecklingsanläggningar finns i: 

Jealott's Hill, Storbritannien
Stein, Schweiz
Research Triangle Park och Greensboro, NC, USA
Goa, Indien
Beijing, Kina
Enkhuizen, Nederländerna
Saint-Sauveur, Frankrike

Vi har stora center med fokus på att identifiera nya aktiva ingredienser för växtskyddsmedel i Stein, Jealott's Hill och Goa.

Vår bioteknologiska verksamhet sker främst i Research Triangle Park och Beijing Innovation Center. Vi har också ca 100 center för utveckling och produktion av fröer över hela världen.

Tar man hänsyn till miljö- och hälsoaspekterna under hela forsknings- och utvecklingsprocessen?

I vårt forsknings- och utvecklingsarbete spelar miljö- och hälsoaspekterna en viktig roll, och vi genomför därför omfattande bedömningar av både mänskliga och miljömässiga risker under hela forsknings- och utvecklingsprocessen.

Detta omfattar risker som är förknippade med alla utvecklingsstadier – från koncept till slutanvändning och konsumtion. I våra säkerhetsbedömningar granskar vi potentiella risker för användare av produkten och konsumenterna av livsmedel och foder, medan våra miljösäkerhetsprogram säkerställer att produkten inte inverkar negativt på jord, vatten, luft, flora eller fauna.

För att en produkt ska få myndigheternas godkännande för registrering måste vi först visa att den är säker för de som arbetar med den, miljön, de grödor som ska skyddas, samt de människor eller djur som äter maten som tillverkas av dessa grödor.

När det gäller utvecklingen av växtskyddsmedel läggs cirka 30 procent av kostnaden för en ny aktiv ingrediens på produktsäkerhet. Många av de sammansättningar vi tar fram kommer inte längre än de första utvecklingsstadierna eftersom de inte uppfyller våra stränga säkerhetskrav.

Jordbrukets bioteknologiska produkter är bland de hårdast testade livsmedelsprodukter som finns på marknaden.