FAQ_Ansvarsfull användning av våra produkter| Syngenta

You are here

FAQ_Ansvarsfull användning av våra produkter

Ansvarsfull användning av våra produkter

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att säkerställa ansvarsfull användning av våra produkter.

Vad gör Syngenta för att se till att produkterna används på ett säkert sätt?

Vi har åtagit oss att arbeta för ansvarsfull och etisk hantering av våra produkter under hela deras livscykel. Vi prioriterar att säkerställa att våra produkter används på ett säkert sätt.

I linje med The Good Growth Plan har vi åtagit oss att utbilda 20 miljoner jordbruksarbetare inom arbetssäkerhet till 2020. Vårt mål är att öka kunskapen om arbetssäkerhet och förbättra tillämpning och attityder över hela världen. 

På utvecklade marknader ger branschen ofta utbildning och vägledning till användarna. I länder där sådan vägledning saknas får jordbrukare och andra inom jordbruket utbildning i att hantera våra produkter på ett säkert sätt. I vissa områden kan låg läskunnighet och dålig tillgång till utbildning göra det svårt att läsa och förstå produktetiketter eller bruksanvisningar korrekt. Vi erbjuder också specialiserad information för jordbruket genom vår onlineplattform "Pesticidewise".

Mer information om detta finns i vår hållbarhetsredovisning (s. 30).

Läs mer om hur vi arbetar för ansvarsfull användning av våra produkter – klicka på länkarna nedan:

Hur vet lantbrukaren när och hur man ska bespruta?

Myndigheterna fastställer villkoren för när och hur en produkt får användas. Villkoren står på produktetiketten och medlet får ENDAST användas för de grödor, mot de skadegörare, i de doser och vid de tidpunkter som anges på etiketten. Alla andra användningsområden är olagliga. Det kan också finnas andra restriktioner på etiketten, exempelvis avstånd till vattenmiljö. 

Man kan ansöka om tillägg till villkoren som anges på etiketten, men detta kräver att man kan dokumentera säker användning och tillägget gäller först när det har godkänts av myndigheterna.

Vad menas med avdunstning?

Det är när ett kemiskt ämne avdunstar och blir flyktigt. Det kan göra att molekylerna transporteras till olika platser, inklusive andra grödor, med vinden. 

Resultaten från våra vindtunnelstudier visar dock att nedfall som beror på avdunstning är många gånger mindre än vid vindavdrift. Avdunstning kan inte uteslutas, men det är ett mycket mindre ett problem än avdrift.

Allmänheten oroar sig för bekämpningsmedelsrester i regn – vad är Syngentas inställning?

Vi förstår att allmänheten är intresserad av detta, och därför är det viktigt att betona att Miljøstyrelsen klargjort att den låga koncentrationen inte utgör någon risk för människors hälsa eller för miljön.
Även om modern teknik numera kan upptäcka även mycket små rester från industri, jordbruk eller annan mänsklig verksamhet i atmosfären, är det viktigt att notera att mikrospår av prosulfokarb absolut inte utgör någon risk för människors hälsa eller för miljön.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) utfärdar årligen en rapport om livsmedelssäkerhet. I den senaste årsrapporten om bekämpningsmedelsrester i livsmedel var mer än 96 procent av proverna inom lagliga gränser och omkring 51 procent fria från kvantifierbara resthalter. Studien bygger på resultat för nästan 81 000 matprover från 27 EU-medlemsstater samt Island och Norge. Källa: EU-rapport från 2016 om bekämpningsmedelsrester i livsmedelsprodukter.

Trots detta fortsätter vi att arbeta mycket nära lantbrukarna för att säkerställa att vår förvaltningsplan, som redan lyckats reducera förekomsten av låga halter, också inriktas på att minimera förekomsten av prosulfokarb i atmosfären.

Gör Syngenta tillräckligt för att säkerställa att växtskyddsmedel används på rätt sätt?

Mellan 2015 och 2018 förekom nästan inga spår av prosulfokarb i testerna av frukt och grönsaker, trots att Gasa Nordgrønts utökade testprogrammet och lät analysera cirka 450 livsmedelsprover för prosulfokarb. Testerna utfördes av Veterinær- og Fødevarestyrelsen i Danmark.

Vi har ökat våra ansträngningar för att säkerställa en korrekt användning av våra växtskyddsmedel och lägger stor vikt vid att avdriftsreducerande munstycken ska användas och att spridningen sker vid rätt tidpunkt – budskap som vi förmedlar till jordbrukare via alla typer av kanaler. Tillsammans med SEGES har vi infört en ny handlingsplan med extra fokus på många av dessa frågor.

Arbetar ni bara för att säkerställa korrekt användning av era produkter i Norden?

Nej, det är ett globalt initiativ. Vi har olika projekt på alla marknader, men alla arbetar för samma mål, att undvika spridning på icke-målgrödor. Förra året hade vi en europeisk stewardship-kampanj med fokus på vikten av att använda avdriftsreducerande munstycken och sprida medlen vid rätt tidpunkt.