QUANTIS biostimulant stärker din potatis för att klara torka och värme

Quantis banner

QUANTIS biostimulant stärker din potatisgröda mot torka och värmestress

Potatisodlingen påverkas allt mer av klimatförändringar. Extrema väderförhållanden inträffar oftare än vad vi varit vana vid. Samtidigt ställer konsumenterna högre krav, och EU har fastställt nya mål för framtidens jordbruk.

För att behålla effektiviteten under dessa förhållanden behövs nya verktyg och odlingstekniker.

Biostimulanter är en del av lösningen. Att arbeta med biostimulanter och förstå när och hur de används på ett optimalt sätt kommer att förbättra det övergripande resultatet – och bidra med kunskap till att utveckla nya odlingsmetoder.

Vad är QUANTIS och hur fungerar det?

QUANTIS är en biostimulant som innehåller en lång rad organiska föreningar som kolhydrater och aminosyror, samt kalium och calcium, som tillsammans bidrar till att platan bättre kan motstå stress från torka och värme.

Kombinationen av de olika komponenterna stöttar plantan att klara abiotisk stress i viktiga faser av knölutveckling till att slutligen skydda avkastning och kvalitet. 

QUANTIS ska användas förebyggande och upptas igenom bladen. 

Morten Lind, Tekniskt ansvarig i Syngenta i Norden

Hur och när ska jag använda QUANTIS?

Genom förebyggande behandling med QUANTIS i potatis stimuleras plantans naturliga försvar och fotosyntesaktiviteten kan upprätthållas trots abiotisk stress.

Detta upprätthåller grödans potential och därmed möjligheten till god avkastning och kvalitet.

Försök har visat att QUANTIS kan tankblandas med andra produkter som till exempel fungicider som ofta används samtidigt. 

QUANTIS rekommendationer

Dosering

2,0 l/ha QUANTIS per behandling

Användning

1-2 behandlingar. Första behandlingen vid begynnande knölbildning  (BBCH20-40)

Tid

  • QUANTIS används 3–7 dagar innan gröda utsätts för abiotisk stress
  • Rekommenderade behandlingsintervall: 14 dagar
  • QUANTIS kan användas från sådd till skörd

Vattenmängd

100-300 l vatten per hektar

BlandningQUANTIS är fysiskt blandbar med många växtskyddsmedel inklusive bladmögelpreparat. Ingen kännedom om sprutskador eller brännskador vid praktisk användning.

Förbättrar plantans tålighet vid torka och värme

Förbättrar plantans tålighet vid torka och värme

Stimulerar plantans egna processer för att motstå abiotisk stress

Stimulerar plantans egna processer för att motstå abiotisk stress

Kan användas tillsamans med andra produkter

Kan användas tillsammans med andra produkter

Förbättrar näringsupptaget

Förbättrar näringsupptaget

Quantis

Försök och resultat

Ta en närmare titt på de senaste försöken med QUANTIS

Experterna om QUANTIS

”Lantbruket möter stigande krav på regleringar som ska leda till en framtida hållbar produktion av livsmedel. Här ser vi en ökad användning av biostimulanter som en naturlig del av lösningarna.  Genom att använda biostimulanter kan vi nå en bättre användning av naturligt tillgängliga resurser, som är designade för att hantera specifika utmaningar, som vi söker en lösning på”

Morten Lind, Tekniskt ansvarig i Syngenta Norden

Här kan du se och höra Morten Lind, Teknisk expert på Syngenta, berätta mer om QUANTIS och hur produkten hjälper grödan. 

Lär dig mer om biologiska medel

Se fler videos om QUANTIS och biologiska medel på vår YouTube-kanal.

 Potatis Quantis

Hitta svar på dina frågor om QUANTIS Frågor och svar ikon

Klicka på pilen för att svaret ska vecklas ut

Stress i grödor 

Vad är abiotisk stress?

Abiotisk stress kan definieras som stress hos växter som kommer av oönskad variation av icke-levande faktorer som till exempel värme, torka, kyla, ljus och andra fysiska påverkningar som frost, mekaniska skador, luftförorening och saltbalans.

Många av dessa abiotiska faktorer är mer eller mindre utanför odlarens kontroll. Som motsats finns biotisk stress vilket är stress från skadedjur, sjukdomar och ogräs.

En planta som utsätts för stress är svagare och därför mer känslig för angrepp från sjukdomar och skadedjur. 

Varför kan grödan inte själv hantera och motstå abiotisk stress?

Den enskilda plantan arbetar hela tiden med att anpassa sig efter den omgivande miljön och klimatiska (abiotiska) faktorer. En del plantor är mer toleranta mot stress än andra.

Om plantan utsätts för extrem stress eller långvariga perioder med stress kan det ha stora konsekvenser för utvecklingen.

Klimatförändringar, som är med till att skapa denna variation, börjar vara ett normaltillstånd och därför upplever vi längre perioder med både värme och torka, vilket utsätter grödan för stress.

Många grödor är väldigt utmanade av de stora variationerna som vi ser mer av. Därför kan den nya biostimulanten Quantis vara en intressant lösning för att hjälpa grödan klara av de abiotiska stressfaktorerna. 

Varför är värmestress en utmaning som ökar?

Klimatförändringarna har medfört att vi oftare upplever extrema väder, både i form av temperatur och nederbörd. Vi upplever både fler och längre perioder utan nederbörd i kombination med hög värme i grödornas växtperiod, vilket stressar plantorna.

En genomgång av historisk väderdata visar stor variation för extrema varma perioder, men grödorna kommer vid en tidpunkt eller annan drabbas av stress.  

Hur påverkas potatisgrödan när den blir utsatt för abiotisk stress?

Studier med fokus på fysiologiska konsekvenser indikerar att potatisplantan när den utsätts för oxidativ stress får svårt att  omvandla proteiner till skörd i form av knölar.

I stället kommer plantan fokus ligga på att överleva genom att användas sina sista reserver. När en gröda är stressad svarar cellerna på en  molekylär nivå för att försöka motverka stressen.

Till exempel kommer de proteiner som upprätthåller fotosyntesen och transporterar energin i plantan att brytas ner av aminosyror.

Försök visar att potatisgrödan trivs bäst under moderata temperaturer (20-25 grader för toppväxt och 15-20 grader för knöltillväxt) temperaturer som överskrider 25 grader hämmar skördetillväxten. Potatisens korta rotnät gör den till en av de mest torkkänsliga grödorna.

Vad händer i plantan på molekylär nivå?

Under abiotisk stress ökar mängden fria radikaler i plantan. De fria radikalerna är giftiga för växtcellerna vilket betyder att torkan kommer begränsa tillväxten och ge flera negativa konsekvenser:

  • Fotosyntesen hämmas eftersom stomatan stängs för att undvika att förlora vatten.
  • Viktiga processer som till exempel produktion av aminosyror och näringsupptag bromsas.
  • Plantan kommer börja bryta ned aminosyror för att istället använda dem som näringskälla till att skydda cellerna.

Det Quantis gör är att öka produktionen av viktiga antioxidanter som skyddar cellernas maskineri genom att inaktivera de fria radikalerna som annars skulle bryta ner cellerna. Det ger alltså plantan en "boost" som gör att skördenivån kan upprätthållas.   

QUANTIS – vad innehåller det?

Vilka ingredienser finns i Quantis och vad gör de?

Quantis är en blandning av flera små organiska föreningar som är tillgängliga för att tas upp i plantan. Bland annat finns aminosyror och sockerarter som producerats under fermenteringsprocessen av melass.

Dessutom finns en viss mängd kalcium (Ca) och kalium (K) i produkten. Dessa ämnen bidrar med antioxidanter samtidigt som det stimulerar plantans egen produktion av antioxidanter som stärker plantans försvar mot stress från värme och torka.

Desstom hjälper produkten till att hålla fotosyntesen igång och upprätthålla det osmotiska trycket (vätsketrycket) i växtcellerna. 

Quantis innehåller bland annat aminosyror. Hur hjälper det plantan?

Aminosyror kan beskrivas som en byggsten i proteinerna som är nödvändig för att cellen ska fungera.

Forskning visar att obalans i aminosyrorna begränsar tillväxten. Det är också bevisat att tillförsel av aminosyror under växtsäsongen gör att grödan bättre kan hantera stress.

Om grödans utsätts för angrepp, sjukdomar eller stress kommer plantan som en naturlig respons bryta ner och återanvända aminosyrorna för att producera proteiner.

När växtförhållandena är gynnsamma kan plantan enkelt producera aminosyror, men under stress är det betydligt svårare. Om det finns ett underskott av aminosyror kan det medföra begränsningar i utvecklingen.

Tillförsel av aminosyror kan därför be bättre förutsättningar att motstå stressade förhållanden.

Quantis innehåller aminosyror som hjälper plantan spara på energi och gör den mer rustad för att hantera ogynnsamma växtförhållanden. 

Quantis innehåller molekyler som skyddar osmosen, vad betyder det?

För att den enskilda plantan ska kunna utvecklas och växa behöver den vatten. Vid torka eller brist på vatten kommer det tillväxten hämmas samtidigt som plantan får en lägre tolerans mot stressfaktorer.

Osmotisk stress och fysiska skador på bladen, förekommer typiskt efter värme, torka och frost. Osmotisk stress innebär att det skapas en obalans i vattenpotentialen på båda sidor om cellmembranen. Det betyder alltså att plantan inte kan hålla det optimala trycket i cellerna och plantan förlorar därmed det så kallade "turgortrycket".

De molekyler i Quantis som skyddar osmosen bidrar till att växtcellerna under längre tid kan upprätthålla vätsketrycket och därmed hindra att stomatan stängs, och att fotosyntesen därför kan hållas igång. Vidare stärker de osmosskyddande molekylerna cellmembranen så att växtcellen kan bibehålla sin form och därmed begränsas skadorna från abiotisk stress.

Hur produceras Quantis?

Quantis produceras genom en fermentering av melass där den primära produkten är jäst till bakning och biprodukten är Quantis. 

Hur använder man QUANTIS? 

Hur används produkten?

Quantis appliceras utanpå bladen, 2 liter per hektar och 100-300 liter vatten. Används ofta i kombination med andra produkter i det existerande behandlingsprogrammet.  

När ska Quantis användas?

Användning av Quantis rekommenderas 3-7 dagar innan stress till följd av värme eller torka förväntas. 

Passar Quantis i min nuvarande strategi?

Ja, om möjligt rekommenderas Quantis att användas tillsammans med andra produkter för att undvika att använda extra arbetstid för flera behandlingar. 

Hur mycket vatten ska användas per hektar?

Rekommenderad vattenmängd per hektar är 100-300 liter. Om flera produkter blandas i tanken ska Quantis tillsättas som den sista och under omrörning. 

Effekt av QUANTIS

Kan Quantis ha effekt på kvaliteten i potatis?

I vissa försök har man sett en positiv effekt på storleken på knölarna. Men för att kunna säga exakt när och varför denna effekt uppstår behöver vi erfarenheter från fler försök. 

Vilken effekt har Quantis på skördenivån?

Om produkten applicerats i enlighet med rekommendationerna så har Quantis en positiv effekt på skördenivån. En variation mellan åren är att förväntas men ofta visar försöken en positiv effekt på 5-10% skördeökning. 

Kan Quantis ha en positiv effekt på lönsamheten?

Ja, vi har tydliga indikationer på att behandling med Quantis ökar skörden så mycket att det täcker produktkostnaden, i de fall där Quantis använts i enlighet med rekommendationerna. 

Kommer jag se resultat varje år?

Om produkten applicerats i enlighet med rekommendationerna så förväntas en effekt. Dock skall nämnas att Quantis är en biologisk produkt vars effekt beror på plantans tillstånd och behov samt markförhållanden och väder.

Många faktorer kan påverka resultatet och därför kan det inte förväntas samma effekt varje år. Quantis skall bidra till en mer stabil avkastningsnivå under de år med utpräglade effekter från torka och värme. 

Vad är biologiska medel?

Förenar vetenskap med natur

I Syngenta arbetar vi med att kunna erbjuda innovativa lösningar för att leva upp till fastställda klimatmål och samtidigt stödja lantbruket. 

En av lösningarna är at använda sig av de redskap som naturen redan besitter för att framställa biologiska medel. På det sättet kan vi fortsätta erbjuda nya produkter och tekniska lösningar till lantbruket och samtidigt möta konsumenternas efterfrågan på livsmedel som producerats på ett hållbart sätt. 

BiostimulanterBiostimulanter ikon

Produkter som används för att stärka plantans försvarsmekanismer för att motstå stress med icke-biologiskt ursprung. 

Biologiska bekämpningsmedelBiologiska bekämpningsmedel ikon

Produkter med biologiskt ursprung som används för att skydda plantan mot angrepp från växtsjukdomar, insekter och nematoder. 

Quantis

Försök och resultat

Ta en närmare titt på de senaste försöken med QUANTIS

Potatis fält

Välj en genomtänkt potatisstrategi

Välj en genomtänkt potatisstrategi för optimal effekt och minimal resistensutveckling...

Mer om biologiska medel

Biologiska medel

Hållbara lösningar med biologiska medel